• W roku szkolnym 2019/20 cena jednego obiadu wynosi 4,00Opłaty za obiady wnoszone są tylko przelewem na konto nr: 
    53 1050 1331 1000 0022 5834 9683.
    1.W tytule proszę podać: opłata za obiady za miesiąc, nazwisko i imię dziecka. 
    2.Zapisy i opłata za posiłki powinny być dokonane przelewem na wskazane konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków. 
    3. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem, że nieobecność lub rezygnacja z posiłku zostaną zgłoszone nie później niż na jeden dzień roboczy poprzedzający nieobecność lub rezygnację z posiłku.
     
    W powyższych sprawach można bezpośrednio kontaktować się ze szkolną stołówką: tel. 32 2426 523 w. 25.