• I N F O R M A C J A 

     o rekrutacji do klas pierwszych

     Szkoły Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej

     na rok szkolny 2019/2020

     Obwód Szkoły Podstawowej nr 27: ul. 1-go Maja od 1 do 29, Borowa, Cisowa, Grabowa, Kosynierów, Krucza, Leśna, Międzyblokowa 1, 2, 4, 6, 8, Miodowa, Olszynowa, Piękna, Piotra Skargi od 15 do końca (nr nieparzyste) i od 26 do końca (nr parzyste), Racławicka, Solidarności od 1 do 10, Śmiłowicka, Świerkowa, Wilcza, Zamenhofa.

     Terminy składania dokumentów określonych w art. 150 i art. 151 ustawy - Prawo Oświatowe (dokumentacja powinna znajdować się w foliowej koszulce):

     4 marca - 15 marca 2019 r.

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

     1.    Zgłoszenie ucznia do szkoły.

     1.   Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły.  

     Do zgłoszenia/wniosku dołącza się:

     2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego    wydane ze względu na niepełnosprawność (jeżeli uczeń posiada).

     3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).

     4. Aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada).

     5. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację.

     6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

     7. Dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30 mm x 42 mm.

     -

     8. Oświadczenie, że do niniejszej szkoły  uczęszcza rodzeństwo kandydata.

     -

     9. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata    uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły.

     10. Oświadczenie, że krewni kandydata, którzy    wspierają rodziców / opiekunów prawnych /    osoby sprawujące pieczę zastępczą w     zapewnieniu należytej opieki kandydatowi,     zamieszkują w obwodzie szkoły.

      -

     11. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

     -

     12. Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy rodziców dziecka / prawnych opiekunów / osób sprawujących pieczę zastępczą potwierdzające, że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców / prawnych opiekunów / osób sprawujących pieczę zastępczą znajduje się w obwodzie szkoły, które powinno być wystawione w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły

      

     UWAGA - kandydaci zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27 nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Niezależnie od tego, każde dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły i zapisywane do klasy I w roku szkolnym 2019/20 musi zostać przez rodziców zgłoszone w powyższym terminie w sekretariacie szkoły. 

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 27:

     1. Do 18 marca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ewentualne dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
     2. 19 marca 2019 r. godz. 1200  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych.
     3. Od 19 marca do 25 marca 2019 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
     4. 26 marca 2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      

     ZASADY I KRYTERIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

     DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM 

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

     1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I szkoły podstawowej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
     2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
     3. Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym określają nastepujące Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska.

      UCHWAŁA NR PR.0007.43.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

      z dnia 23 marca 2017 r.

     w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

      oraz

      UCHWAŁA NR PR.0007.73.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

      z dnia 18 maja 2017 r.

     w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r.           
     w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     Treści uchwał dostępne tu:

     UCHWAŁA PR. 0007.43.2017

     UCHWAŁA PR. 0007.73.2017

      

     W razie pytań dostępny jest nr telefonu 32 2426 523 i 791 006 761

     oraz Sekretariat Szkoły czynny w godz.

     700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek)

     900 - 1700 (czwartek).